ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
153
01 ก.พ. 2565
2 การเพิ่มชื่อ – ถอนชื่อก่อนการเลือกตั้ง
132
16 พ.ย. 2564
3 ประกาศใช้ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
12 ต.ค. 2564
4 แนวทางปฏิบัติสำหรับตลาดและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
173
30 ก.ย. 2564
5 สร้างการรับรู้ตามมาตรการ D-M-H-T-T-A เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (CIOVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
227
13 ส.ค. 2564
6 ประกาศ ข้อกำหนด ฉบับที่ 28 เพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
331
19 ก.ค. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรือง การเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
144
05 ก.ค. 2564
8 แนวทางปฏิบัติตามมาตรการของร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
225
28 มิ.ย. 2564
9 ความรู้ เรื่อง โทษและพิษภัยจากยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
274
25 มิ.ย. 2564
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ๒๕๖๔ ถึง เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
20 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38